REGULAMIN DLA KUPUJĄCEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) UDR spółka NET123 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu określa niniejszy regulamin dla kupującego obowiązujący w ramach portalu tubilety.pl (zwany dalej Regulaminem).


I. CZĘŚĆ OGÓLNA


§ 1. Definicje i skróty

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Administrator – spółkę NET123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61-047), przy ulicy Terespolskiej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323022, NIP: 789-172-10-63, REGON: 301-034-977, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych;

  2. Bilet znak legitymacyjny stwierdzający obowiązek świadczenia Organizatora i przez niego lub w jego imieniu wystawiany;

  3. Cena nominalna - cenę, po której będzie kupowany Bilet przez Kupującego od Administratora;

  4. Informacje dla Konsumenta - informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK;

  5. Konto - zbiór danych przyporządkowanych indywidualnie do Kupującego, zabezpieczony unikalnym loginem oraz hasłem;

  6. Konsument - konsumenta w rozumieniu art. 221 KC;

  7. Kupujący - podmiot kupujący Bilet w ramach Umowy kupna od Administratora;

  8. Nieautoryzowany Dostęp - korzystanie przez Kupującego z Konta, którego nie jest posiadaczem lub z zasobów Portalu, bez posiadania wtym zakresie stosownych uprawnień;

  9. Portal – zbiór stron WWW zlokalizowanych pod następującym adresem internetowym (domena): tubilety.pl, stanowiący własność Administratora;

  10. Przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 KC;

  11. Organizator - podmiot wykonujący i będący odpowiedzialny za Wydarzenie oraz sprzedający w związku z Wydarzeniem Bilet Administratorowi w ramach Umowy sprzedaży;

  12. Umowa akcesyjna – umowę zawartą między Administratorem a Kupującym, której przedmiotem jest zobowiązanie Administratora do zapewnienia Kupującemu nieodpłatnie - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora - przeglądania zawartości Portalu, prowadzenia Konta oraz informacji na temat Wydarzeń;

  13. Umowa kupna – umowę zawartą między Administratorem a Kupującym - a w zakresie odpowiedzialności za Wydarzenie i okoliczności powstałe przy okazji Wydarzenia oraz przekazywania Organizatorowi i przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Kupującego , także między Organizatorem - której przedmiotem jest kupno przez Kupującego od Administratora Biletu nabytego wcześniej przez Administratora na podstawie Umowy sprzedaży.

  14. Umowa sprzedaży - umowę zawartą między Administratorem a Organizatorem, której przedmiotem jest kupno wystawianych przez Organizatora Biletów, w celu i z prawem ich odsprzedaży przez Administratora na rzecz Kupujących;

  15. Wydarzenie – świadczenie, którego obowiązek spełnienia przez Organizatora stwierdza Bilet;

  16. StronaAdministratora albo Kupującego, w zależności od kontekstu zastosowanego w konkretnym postanowieniu Regulaminu.

 2. Znaczenie określeń, o których mowa w ust. 1 i które zostały tam użyte w liczbie pojedynczej, stosuje się odpowiednio do tych określeń użytych w Regulaminie w liczbie mnogiej.

 3. Skróty użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. KC – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459);

  2. UDR –ustawę z dnia 27 czerwca 2016 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.);

  3. UPK - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

  4. USK – ustawę z dnia 23 września 2016 r. – o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Kupującego przez Administratora w ramach Portalu oraz warunki ich świadczenia (w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator oraz zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym); warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie przedmiotowych usług; tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Regulamin udostępniany jest poprzez Portal, nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 3. Warunkami technicznymi skorzystania z Portalu, w szczególności w zakresie rejestracji na Portalu oraz rezerwacji i zakupu Biletów, jest połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.


§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Regulaminem.

 2. Reklamacje należy składać na adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora udostępnione na Portalu.

 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Kupującemu na jego adres podany w reklamacji.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kupującego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy Administrator skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 6. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.


§ 4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 4. 1. Rozstrzyganie sporów z Przedsiębiorcą

Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji postanowień Regulaminu pomiędzy Kupującym występującym w charakterze Przedsiębiorcy a Administratorem, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu odpowiedniemu miejscowo Sądowi, za który Strony uznają Sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.


§ 4. 2. Rozstrzyganie sporów z Konsumentem

 1. W razie odrzucenia reklamacji po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3., Administrator informuje Kupującego na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;

  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Administrator wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Administratora.

 3. Jeżeli Administrator nie złożył żadnego z oświadczeń, o których mowa w ust. 1, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 4. Link, za pośrednictwem którego Kupujący może przystąpić do rozwiązania sporu on-line jest następujący: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 5. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.


§ 5. Klauzula salwatoryjna

Strony nie powzięły żadnych dodatkowych uzgodnień w formie ustnej. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to skuteczności lub ważności pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się w takim przypadku uzupełnić Regulamin w sposób odpowiadający celowi postanowienia bezskutecznego lub nieważnego, a jeżeli to okaże się niemożliwe z przyczyn obiektywnych to w jego miejsce zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego w odniesieniu do podważonej instytucji prawa. To samo dotyczy przypadku luk w Regulaminie albo konieczności wykładni jego postanowień.


§ 6. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.


§ 7. Zmiana

 1. Administrator oraz Kupujący mają prawo zmiany Regulaminu za obopólną zgodą.

 2. O ile inicjatywę zmiany Regulaminu wykaże Administrator, Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji na Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację) albo za pośrednictwem Konta. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi nie później, niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 3. Kupujący ma prawo wyrażenia braku zgody na zmianę Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

 4. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż niewyrażenie braku zgody na zasadach opisanych w ust. 3, oznacza zgodę Kupującego na zmianę Regulaminu i zmiana jest wobec niego wiążąca.


§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Administratora uważa się adres udostępniony na Portalu, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Kupującego uważa się adres podany przez niego podczas rejestracji do Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację). Oświadczenia woli lub wiedzy nadane przed skutecznym poinformowaniem o zmianie adresu tradycyjnego lub adresu poczty elektronicznej przez Stronę są uważane za doręczone drugiej Stronie właściwie i skutecznie.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: KC, UDR, UPK i USK.

 3. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Administratora przenieść swoich wierzytelności wynikających z Regulaminu na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).

 4. Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2017 r.


§ 9. Zakres zastosowania

Niniejsza część ogólna Regulaminu stanowi integralną część Umowy akcesyjnej oraz Umowy kupna i obowiązuje od chwili zawarcia którejkolwiek z tych umów.


II. UMOWA AKCESYJNA


§ 1. Przedmiot

Przedmiotem Umowy akcesyjnej jest zobowiązanie Administratora do zapewnienia Kupującemu nieodpłatnie - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora - przeglądania zawartości Portalu, prowadzenia Konta oraz informacji na temat Wydarzeń.


§ 2. Moment zawarcia

 1. W celu zawarcia Umowy akcesyjnej Kupujący musi najpierw wypełnić, zgodnie z prawdą, formularz rejestracyjny dostępny na Portalu.

 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Kupującemu zostanie przekazany Regulamin w formie odnośnika umożliwiającego jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Kupujący (opcja pobrania Regulaminu). Warunkiem kontynuacji procedury zawierania Umowy akcesyjnej jest złożenie przez Kupującego, w formie tzw. checkbox`a – , oświadczenia o treści: „otrzymałem/-am i akceptuję Regulamin” lub o treści podobnej.

 3. Po zakończeniu etapu, o którym mowa w ust. 2., uaktywnione zostanie pole oznaczone treścią: „zarejestruj” lub treścią podobną, którego wybór przez Kupującego spowoduje automatyczne (to jest bez udziału Administratora) przekazanie mu zaakceptowanego uprzednio Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przez podczas rejestracji na Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację).

 4. Zawarcie Umowy akcesyjnej, o treści przekazanej Kupującemu w sposób opisany w ust. 3, zależy od złożenia przez Kupującego oświadczenia woli poprzez wybór, po raz pierwszy od chwili rejestracji o której mowa w ust. 3, pola o treści: „Rezerwuj Bilet” lub o treści podobnej i następuje z chwilą jego złożenia.


§ 3. Warunki

 1. Umowa akcesyjna może zostać zawarta przez Kupującego, działającego w charakterze Przedsiębiorcy albo Konsumenta.

 2. Umowa akcesyjna jest nieodpłatna.

 3. Umowa akcesyjna zawierana jest na czas nieoznaczony.


§ 4. Rozwiązanie

 1. Kupujący ma prawo rozwiązania Umowy akcesyjnej ze skutkiem po upływie 7 dni począwszy od dnia, w którym do Administratora doszło oświadczenie o rozwiązaniu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje także, gdy Umowa akcesyjnaUmowa akcesyjna rozwiązana została z ważnych powodów.

 2. Jeżeli jednak skutek w postaci rozwiązania Umowy akcesyjnej przypadłby na czas wykonywania Umowy kupna, to okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie 1 i 2, ulega wydłużeniu do dnia wykonania Umowy kupna przez Strony (niemożliwość wykonania Umowy kupna bez jednoczesnego trwania Umowy akcesyjnej).

 3. Administrator ma prawo rozwiązania Umowy akcesyjnej w jednej z następujących sytuacji (sytuacje nie muszą występować kumulatywnie):

  1. Kupujący naruszy którekolwiek z postanowień Umowy akcesyjnej;

  2. Kupujący naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

  3. Kupujący podejmuje działania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo Portalu oraz Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich;

  4. Kupujący swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do Nieautoryzowanego Dostępu lub naruszenia praw Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);

  5. Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa Kupującego lub Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich;

  6. Kupujący usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez uprzedniej aktualizacji nowego konta pocztyelektronicznej na Koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie usług przez Administratora;

  7. Administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej Kupującego – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie usług przez Administratora;

  8. zmiana zakresu działalności gospodarczej Administratora;

  9. zmiana profilu lub formy prawnej działalności gospodarczej Administratora;

  10. zmiana zakresu usług świadczonych w ramach Umowy akcesyjnej;

  11. rozpoczęcie świadczenia dodatkowych usług za pośrednictwem Portalu;

  12. wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz informatycznych; wprowadzenie udogodnień dla Kupującego w zakresie zawierania oraz rozwiązywania Umowy akcesyjnej;

  13. zmiana przepisów prawnych mających wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Umowy akcesyjnej;

  14. wydanie orzeczenia mającego wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Umowy akcesyjnej;

  15. zmiana warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;

  16. zmiana adresu internetowego (domeny) Portalu;

  17. zmiana danych Administratora w tym danych teleadresowych oraz firmy;

  18. przekształcenie, podział, połączenie Administratora.

 4. Skutek rozwiązania, o którym mowa w ust. 3, nastąpi po upływie 14 dni i biegnie od momentu bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny rozwiązania - wyznaczonego Kupującemu przez Administratora wraz ze wskazaniem tejże przyczyny (o ile jej usunięcie zależy od Kupującego).

 5. Administrator oraz Kupujący mają możliwość rozwiązania Umowy akcesyjnej za porozumieniem.

 6. Rozwiązanie Umowy akcesyjnej odnosi skutek ex nunc (na przyszłość).


§ 5. Prawo odstąpienia

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy akcesyjnej, Kupujący działający w charakterze Konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od Umowy akcesyjnej znajdują się w załączniku nr 1 do Umowy akcesyjnej - pouczenie dla konsumenta o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy akcesyjnej - wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej. Prawo odstąpienia od Umowy akcesyjnej nie przysługuje, jeżeli Konsument wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: rozpoczął wyszukiwanie Wydarzeń lub sfinalizował Umowę kupna.


§ 6. Załączniki

Integralną częścią Umowy akcesyjnej są załączniki: nr 1 - pouczenie dla Konsumenta o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej; nr 2 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej; nr 3 – Informacje dla Konsumenta w zakresie Umowy akcesyjnej, o następującej treści:


Załącznik nr 1 – pouczenie dla Konsumenta o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU KONSUMENTA OD UMOWY AKCESYJNEJ

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY AKCESYJNEJ

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy akcesyjnej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy akcesyjnej wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy akcesyjnej, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej w drodze jednoznacznego oświadczenia zawartego na piśmie. Odstąpić od Umowy akcesyjnej można również wysyłając decyzję o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: kontakt@tubilety.pl.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy akcesyjnej udostępnionego w załączniku nr 2 do Umowy akcesyjnej, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy akcesyjnej, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy akcesyjnej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy akcesyjnej.
Prawo odstąpienia od Umowy akcesyjnej nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: rozpoczął wyszukiwanie Wydarzeń lub sfinalizował Umowę kupna.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY AKCESYJNEJ

Jeżeli Umowa akcesyjna stanie się w przyszłości płatna - w przypadku odstąpienia od Umowy akcesyjnej Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności,, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy akcesyjnej – jednakże Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy akcesyjnej
formularz poniższy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy akcesyjnej


NET123 Sp. z o.o.
ul. Terespolska 13
61-047 Poznań
kontakt@tubilety.pl

Ja ____________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy akcesyjnej.
adres e-mail: ________________________;
nazwa użytkownika na Portalu: ________________________;
data: ________________________.


Załącznik nr 3 – Informacje dla Konsumenta w zakresie Umowy akcesyjnej

 1. Główne cechy świadczenia Umowy akcesyjnej z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się:
  Przedmiotem Umowy akcesyjnej jest zobowiązanie Administratora do zapewnienia Kupującemu nieodpłatnie - w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora - przeglądania zawartości Portalu, prowadzenia Konta oraz informacji na temat Wydarzeń.
  Strony porozumiewają się za pomocą poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Administratora uważa się adres udostępniony na Portalu, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Kupującego uważa się adres podany przez niego podczas rejestracji do Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację).
 2. Dane identyfikujące przedsiębiorcę (Administratora), w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany.
  spółka NET123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61-047), przy ulicy Terespolskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323022, NIP: 7891721063, REGON: 301034977, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
 3. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którym Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą (Administratorem):

  NET 123 SP. Z O.O.
  ul. Terespolska 13
  61-047 Poznań
  kontakt@tubilety.pl
  tel.: 882 700 798 od pn. do pt. w godz. 8:00-16:00

 4. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5)-8) i 18) UPK, Administrator oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Umowy akcesyjnej jest bezpłatne.
 5. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9)-11) UPK Administrator wskazuje, iż pouczenie o odstąpieniu znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy akcesyjnej, natomiast wzór odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy akcesyjnej.
 6. Informacja na temat braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy akcesyjnej.
  Prawo odstąpienia od Umowy akcesyjnej nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Portalu. W szczególności rozpoczął wyszukiwanie Wydarzeń lub sfinalizował Umowę kupna.
 7. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 13) – 15) oraz pkt 19)-20) UPK Administrator oświadcza, iż w zakresie Umowy akcesyjnej świadczy wyłącznie usługi i nie rozporządza rzeczami lub treściami cyfrowymi.
 8. Czas trwania Umowy akcesyjnej (będący zarazem minimalnym czasem trwania zobowiązań Konsumenta).
  • Umowa akcesyjna zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  • Kupujący ma prawo rozwiązania Umowy akcesyjnej ze skutkiem po upływie 7 dni począwszy od dnia, w którym do Administratora doszło oświadczenie o rozwiązaniu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje także, gdy Umowa akcesyjna rozwiązana została z ważnych powodów.
  • Jeżeli jednak skutek w postaci rozwiązania Umowy akcesyjnej przypadłby na czas wykonywania Umowy kupna, to okres wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 2 zdanie 1 i 2, ulega wydłużeniu do dnia wykonania Umowy kupna przez Strony (niemożliwość wykonania Umowy kupna bez jednoczesnego trwania Umowy akcesyjnej).
  • Administrator ma prawo rozwiązania Umowy akcesyjnej w jednej z następujących sytuacji (sytuacje nie muszą występować kumulatywnie):
   1. Kupujący naruszy którekolwiek z postanowień Umowy akcesyjnej;
   2. Kupujący naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
   3. Kupujący podejmuje działania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo Portalu oraz Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich;
   4. Kupujący swoim zachowaniem godzi w dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności doprowadza do Nieautoryzowanego Dostępu lub naruszenia praw Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich (w tym w szczególności do naruszenia dóbr osobistych oraz majątkowych i osobistych praw autorskich);
   5. Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że nazwa Kupującego lub Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, użytkowników Portalu oraz osób trzecich;
   6. Kupujący usunie konto poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta, bez uprzedniej aktualizacji nowego konta poczty elektronicznej na Koncie – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie usług przez Administratora;
   7. Administrator uzyska co najmniej dwa komunikaty o przepełnieniu konta poczty elektronicznej Kupującego – pod warunkiem, że uniemożliwia to dalsze świadczenie usług przez Administratora;
   8. zmiana zakresu działalności gospodarczej Administratora;
   9. zmiana profilu lub formy prawnej działalności gospodarczej Administratora;
   10. zmiana zakresu usług świadczonych w ramach Umowy akcesyjnej;
   11. rozpoczęcie świadczenia dodatkowych usług za pośrednictwem Portalu;
   12. wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz informatycznych; wprowadzenie udogodnień dla Kupującego w zakresie zawierania oraz rozwiązywania Umowy akcesyjnej;
   13. zmiana przepisów prawnych mających wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Umowy akcesyjnej;
   14. wydanie orzeczenia mającego wpływ na dotychczasową treść oraz realizację Umowy akcesyjnej;
   15. zmiana warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
   16. zmiana warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
   17. zmiana adresu internetowego (domeny) Portalu;
   18. zmiana danych Administratora w tym danych teleadresowych oraz firmy;
   19. przekształcenie, podział, połączenie Administratora.
  • Skutek rozwiązania, o którym mowa w punkcie powyżej, nastąpi po upływie 14 dni i biegnie od momentu bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu do usunięcia przyczyny rozwiązania - wyznaczonego Kupującemu przez Administratora wraz ze wskazaniem tejże przyczyny (o ile jej usunięcie zależy od Kupującego).
  • Administrator oraz Kupujący mają możliwość rozwiązania Umowy akcesyjnej za porozumieniem.
 9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Umową akcesyjną.
  • Reklamacje należy składać na adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora udostępnione na Portalu.
  • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Kupującemu na jego adres podany w reklamacji.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kupującego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy Administrator skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
  • W razie odrzucenia reklamacji po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, Administrator informuje Kupującego na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
   • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;
   • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 pkt 1), Administrator wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Administratora.
  • Jeżeli Administrator nie złożył żadnego z oświadczeń, o których mowa w punkcie 6, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Link, za pośrednictwem którego Kupujący może przystąpić do rozwiązania sporu on-line jest następujący: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

Pojęcie Kupujący użyte w niniejszym załączniku dotyczy tylko Kupującego występującego w charakterze Konsumenta.


III. UMOWA KUPNA


§ 1. Przedmiot

 1. Administrator zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Biletu i jego przekazania, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Cenę nominalną i Bilet odebrać, na zasadach określonych w Umowie kupna.
 2. Kupno Biletu, o którym mowa w ust. 1, następuje w ramach Portalu, w zakresie, schemacie i formie przyjętej przez Administratora oraz z wykorzystaniem sposobów płatności przyjętych przez Administratora.


§ 2. Warunki zawarcia i wykonania

 1. Zawarcie oraz wykonanie Umowy kupna nie jest możliwe bez jednoczesnego trwania Umowy akcesyjnej.
 2. Umowa kupna zawierana jest zawsze z momentem wyboru przez Kupującego pola o treści: „kupuję i płacę” lub o treści podobnej:
  1. na podstawie obowiązującego Regulaminu przekazanego Kupującemu uprzednio na adres poczty elektronicznej podany przez podczas rejestracji na Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację);
  2. odrębnie i każdorazowo, w odniesieniu do poszczególnego (pojedynczego) zamówienia Biletu bądź puli Biletów.
 3. Wybór pola, o którym mowa w ust. 2, jest technicznie możliwy wyłącznie po uprzednim wyborze przez Kupującego pola o treści „Rezerwuj Bilet” lub o treści podobnej.
 4. Przeniesienie własności Biletu przez Administratora na rzecz Kupującego następuje w momencie przekazania Kupującemu Biletu na jego adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji do Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację) lub na jego Konto - co nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Administratorowi całości Ceny nominalnej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, za moment przekazania Administratorowi Ceny nominalnej Strony uznają moment uznania rachunku Administratora.
 5. Ze względów bezpieczeństwa obrotu, czas na przekazanie Administratorowi całości Ceny nominalnej przez Kupującego, od momentu wyboru pola, o którym mowa w ust. 3, to 15 (piętnaście) minut – po upływie tego czasu Umowa kupna uważana jest za niezawartą. Umowa kupna jest uważana za niezawartą również wtedy, gdy Kupujący przekaże Administratorowi kwotę niezgodną z Ceną nominalną. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym ustępie, za moment przekazania Administratorowi Ceny nominalnej Strony uznają moment obciążenia rachunku Kupującego.
 6. W celu przekazaniu Ceny nominalnej Administrator udostępnia na Portalu usługi niezależnego podmiotu pośredniczącego w płatnościach. Kupujący zobowiązany jest zaakceptować warunki narzucone przez podmiot pośredniczący w płatnościach. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są niezależne od Administratora, a Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy podmiotem pośredniczącym w płatnościach a Kupującym i nie ponosi w zakresie przedmiotowej umowy żadnej odpowiedzialności.
 7. Oprócz warunków kupna Biletu określonych w Umowie lub wskazanych przez Administratora podczas procesu kupna Biletu na Portalu (na przykład: wskazanie imienia i nazwiska, wizerunku lub numeru PESEL Kupującego), Organizator może wskazać dodatkowe warunki konieczne dla skorzystania z Wydarzenia. Kupujący poprzez wybór pola, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Wydarzenia i innymi aktami woli oraz wiedzy wydanymi przez Organizatora ustalającymi warunki skorzystania z Wydarzenia i warunki te akceptuje. Odnośnie uzyskania informacji na temat warunków koniecznych dla skorzystania z Wydarzeniu Kupujący może skontaktować się z Administratorem lub Organizatorem. Administrator ma prawo przekierowania w omawianym zakresie Kupującego do Organizatora. Niespełnienie przez Kupującego warunków kupna Biletu oraz warunków koniecznych dla skorzystania z Wydarzenia może skutkować niezawarciem Umowy lub niedopuszczeniem Kupującego do skorzystania z Wydarzenia, bez odpowiedzialności w tym zakresie po stronie Administratora.
 8. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat mogą być Kupującymi, wyłącznie za uprzednią zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego. Administrator oraz Organizator zastrzegają sobie prawo wglądu do zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a konsekwencje jej braku (w tym odmowa Wydarzenia) będą obciążać Kupującego.
 9. Bilety mogą być kupowane przez Kupującego dla innej osoby, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. Administrator może wprowadzić ograniczenie liczbowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia oraz Portalu,
  2. za nieprawidłowe dane podane przez Kupującego odpowiada wyłącznie Kupujący lub osoba dla której kupowany jest Bilet;
  3. osoba, dla której nabywany jest Bilet musi spełniać warunki kupna Biletu lub skorzystania z Wydarzenia tak jak Kupujący i z tymi samymi skutkami ich niespełnienia jak dla Kupującego.
 10. W sytuacji, gdy zgodnie z warunkami kupna Biletu lub warunkami skorzystania z Wydarzenia - a w razie ich niewskazania - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego udział Kupującego w Wydarzeniu (na przykład: niepełnoletniego) będzie uzależniony od udziału osoby trzeciej (na przykład: przedstawiciela ustawowego), to Bilet kupiony na rzecz Kupującego nie uprawnia automatycznie do uczestnictwa w Wydarzeniu osoby trzeciej (konieczność kupna dodatkowego Biletu na rzecz osoby trzeciej).
 11. Po zakończeniu procesu kupna Biletu Kupujący może zażądać wystawienia przez Administratora faktury potwierdzającej kupno Biletu.


§ 3. Cena nominalna

 1. Warunkiem przeniesienia własności Biletu na rzecz Kupującego jest uiszczenie przez niego całości Ceny nominalnej na rzecz Administratora.
 2. Cena nominalna będzie każdorazowo uwidaczniania na Portalu podczas procesu kupna Biletu przez Kupującego (najpóźniej przed zawarciem Umowy kupna) i będzie zależna w szczególności od takich okoliczności jak rodzaj Biletu, wiek Kupującego, miejsce i czas Wydarzenia.
 3. Cena nominalna stanowi całkowity koszt Kupującego (brak ukrytych kosztów).


§ 4. Odpowiedzialność za Wydarzenie

 1. Podmiotem zobowiązanym w zakresie stwierdzonego w Bilecie świadczenia (czyli w zakresie Wydarzenia) jest wyłącznie Organizator, a podmiotem uprawnionym w wyniku zawarcia Umowy kupna jest wyłącznie Kupujący. Administrator w rozumieniu cywilnoprawnym nie jest bowiem stroną umowy, która po pierwsze zawierana jest wyłącznie między Organizatorem a Kupującym i to dopiero w momencie wykorzystania (a nie kupna) Biletu przez Kupującego (na przykład w momencie wejścia na teren imprezy), po drugie jej przedmiotem jest wykonanie przez Organizatora świadczenia stwierdzonego Biletem. Przedmiotem zaś Umowy jest wyłącznie kupno Biletu, stwierdzającego jedynie obowiązek świadczenia (Wydarzenia) jego wystawcy (Organizatora) w stosunku do legitymowanego formalnie (Kupującego posiadającego Bilet), a nie zobowiązanie Administratora do spełnienia tegoż świadczenia (Wydarzenia).
 2. Ze względów opisanych w ust. 1, Strony i Organizator zgodnie oświadczają, iż podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Wydarzenie lub za okoliczności zaistniałe przy okazji Wydarzenia (szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej), jest Organizator. Sytuacjami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są w szczególności:
  1. opóźnienie w wykonaniu, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Wydarzenia,
  2. nieszczęśliwy wypadek podczas wykonywania Wydarzenia lub prób przed Wydarzeniem,
  3. niedyspozycyjność Organizatora bądź osób świadczących na ich rzecz usługi bez względu na powód (choroba, śmierć osoby bliskiej w tym członka rodziny),
  4. awaria lub oderwanie elementów scenicznych,
  5. wada urządzeń/maszyn, atrybutów, gadżetów, elementów oświetleniowych i nagłośnieniowych,
  6. zagubienie lub kradzież rzeczy Kupujących,
  7. szkoda na osobach, zwierzętach bądź rzeczach biorących udział w Wydarzeniu (w tym także Kupujących),
  8. niewykonanie punktu programu zawartego w harmonogramie Wydarzenia,
  9. negatywny odbiór Wydarzenia przez osoby biorące w nim udział (w tym także Kupujących,
  10. zwrot lub reklamacja Biletu.
 3. W przypadku odmiennego, od zastosowanego w niniejszym paragrafie, ustalenia zasad odpowiedzialności za Wydarzenie pomiędzy Organizatorem a Kupującym (na przykład w regulaminie Wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób) – obowiązujący charakter mają zasady odpowiedzialności ustalone w niniejszym paragrafie.
 4. Zasady odpowiedzialności przedstawione w ust. 1-3 akceptuje niniejszym również sam Organizator, w imieniu i na rzecz którego w przedmiotowym zakresie występuje Administrator.


§ 5. Zgoda na przekazywanie informacji i danych osobowych

 1. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora Organizatorowi informacji związanych z Umową kupna w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania Wydarzenia oraz kontroli i obsługi Biletu.
 2. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie przez Administratora Organizatorowi danych osobowych Kupującego uzyskanych w związku z Umową kupna, w zakresie w jakim jest to niezbędne Organizatorowi do wykonania Wydarzenia oraz do kontroli i obsługi Biletu.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 1 oraz danych osobowych, o których mowa w ust. 2.
 4. Kupujący oświadcza, iż w zakresie w jakim kupuje Bilet w imieniu osób trzecich, ma zgodę tych osób na przekazywanie Administratorowi oraz przetwarzanie przez Administratora ich danych osobowych, a także, ma prawo do wyrażania w ich imieniu zgód, o których mowa w ust. 1 -3.
 5. Strony zgodnie stwierdzają, że zgody, o których mowa w niniejszym paragrafie są niezbędne do wykonania Umowy kupna.


§ 6. Brak prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy kupna, zgodnie z art. 38 pkt 12) UPK.


§ 7. załączniki

Integralną częścią Umowy kupna jest załącznik - Informacje dla Konsumenta w zakresie Umowy kupna, o następującej treści:


Załącznik - Informacje dla Konsumenta w zakresie Umowy kupna

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się:

  1. Umowa kupna dotyczy kupna Biletu przez Kupującego od Administratora, za określoną Cenę nominalną;
  2. Strony porozumiewają się za pomocą poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Administratora uważa się adres udostępniony na Portalu, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Kupującego uważa się adres podany przez niego podczas rejestracji do Portalu (albo następnie zmieniony w taki sposób, że Administrator powziął w tym zakresie wyraźną informację).
 2. Dane identyfikujące przedsiębiorcę (Administratora), w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany.
  spółka NET123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (61-047), przy ulicy Terespolskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323022, NIP: 7891721063, REGON: 301034977, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
 3. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą (Administratorem)

  NET 123 SP. Z O.O.
  ul. Terespolska 13
  61-047 Poznań
  kontakt@tubilety.pl
  tel.: 882 700 798 od pn. do pt. w godz. 8:00-16:00
 4. Wynagrodzenie za kupno Biletu.
  Wynagrodzeniem dla Administratora za kupno przez Kupującego Biletu będzie Cena nominalna. Cena nominalna będzie każdorazowo uwidaczniania na Portalu podczas procesu kupna Biletu przez Kupującego (najpóźniej przed zawarciem Umowy kupna) i będzie zależna w szczególności od takich okoliczności jak rodzaj Biletu, wiek Kupującego, miejsce i czas Wydarzenia.
 5. Koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy kupna.
  Korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy kupna jest bezpłatne.
 6. Sposób i termin zapłaty przez Kupującego.
  Sposobami zapłaty Ceny nominalnej przez Kupującego są kanały płatności udostępniane na Portalu przez podmiot pośredniczący w płatnościach, tj. Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie każdorazowo podczas procesu kupna Biletu przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest zaakceptować warunki narzucone przez podmiot pośredniczący w płatnościach. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są niezależne od Administratora, a Administrator nie jest stroną umowy pomiędzy podmiotem pośredniczącym w płatnościach a Kupującym i nie ponosi w zakresie przedmiotowej umowy żadnej odpowiedzialności.
  Ze względów bezpieczeństwa obrotu, czas na przekazanie Administratorowi całości Ceny nominalnej przez Kupującego, od momentu wyboru pola, o treści: „rezerwuj” lub o treści podobnej, to maksymalnie 15 (piętnaście) minut – po upływie tego czasu Umowa kupna uważana jest za niezawartą. Umowa kupna jest uważana za niezawartą również wtedy, gdy Kupujący przekaże Administratorowi kwotę niezgodną z Ceną nominalną. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym akapicie, za moment przekazania Administratorowi Ceny nominalnej Strony uznają moment obciążenia rachunku Kupującego.
 7. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Administratora oraz stosowana przez Administratora procedura rozpatrywania reklamacji
  1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Umową kupna.
  2. Reklamacje należy składać na adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora udostępnione na Portalu.
  3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych (dniem roboczym jest dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Kupującemu na jego adres podany w reklamacji.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych – nie dłużej jednak, niż o kolejne 14 dni robocze. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Kupującego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Kupującego automatycznie przedłuża okres rozpoznania reklamacji bez względu na to czy Administrator skorzystał z prawa, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
  6. W razie odrzucenia reklamacji po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, Administrator informuje Kupującego na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 pkt 1), Administrator wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Administratora.
  8. Jeżeli Administrator nie złożył żadnego z oświadczeń, o których mowa w punkcie 6, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  9. Link, za pośrednictwem którego Kupujący może przystąpić do rozwiązania sporu on-line jest następujący: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .
 8. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. art. 12 ust. 1 pkt 9-11 UPK Administrator wskazuje, iż Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia w odniesieniu do Umowy kupna.
 9. Informacja na temat braku prawa odstąpienia od Umowy kupna na podstawie art. 38 UPK lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy kupna.
  Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy kupna, zgodnie z art. 38 pkt 12) UPK.
 10. Administrator ma obowiązek dostarczenia Biletu bez wad fizycznych.
 11. Administrator nie przewidział istnienia i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobu ich realizacji.
 12. W związku z wymogiem udzielenia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 19)-20) UPK Administrator oświadcza, iż nie rozporządza treściami cyfrowymi.
 13. Czas trwania Umowy kupna (będący zarazem minimalnym czasem trwania zobowiązań Konsumenta).
  Umowa kupna jest zawierana w celu wykonania konkretnego świadczenia (czas określony). Ze względów bezpieczeństwa obrotu, czas na przekazanie Administratorowi całości Ceny nominalnej przez Kupującego, od momentu wyboru pola „rezerwuj” lub o treści podobnej, to 15 (piętnaście) minut – po upływie tego czasu Umowa kupna uważana jest za niezawartą. Umowa kupna jest uważana za niezawartą również wtedy, gdy Kupujący przekaże Administratorowi kwotę niezgodną z Ceną nominalną. W sytuacjach, o których mowa w niniejszym ustępie, za moment przekazania Administratorowi Ceny nominalnej Strony uznają moment obciążenia rachunku Kupującego.
 14. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  1. W razie odrzucenia reklamacji po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, Administrator informuje Kupującego na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo;
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Jeżeli Administrator nie złożył żadnego z oświadczeń, o których mowa w punkcie 1, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  4. Link, za pośrednictwem którego Kupujący może przystąpić do rozwiązania sporu on-line jest następujący: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

Pojęcie Kupujący użyte w niniejszym załączniku dotyczy tylko Kupującego występującego w charakterze Konsumenta.